Mēnesis: 2022. gada decembris

Sirds siltus svētkus!


Ziemassvētku skaņas vieno un piepilda sirdis

2022.gada 20.decembrī Alūksnes Mūzikas skolas Ziemassvētku koncertā muzicē audzēkņi un pedagogi.


No Adventes uz Ziemassvētkiem ejot, Alūksnes Mūzikas skola ielūdz Jūs koncertā


Alūksnes Mūzikas skolas Skaņu putenis Jaunannā

2022.gada 9.februārī Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi, pedagogi un koncertmeistari atsaucās aicinājumam ciemoties Jaunannas tautas namā tuvojošo svētku noskaņās.

Alūksnes Mūzikas skolas vijolnieku ansamblis, no kreisās Rihards Bumbišs, Katrīna Anna Leisa, Laura Vīksna, Roberta Bumbiša, pedagogs Inese Petrikalne, koncertmeistare Ilze Kangsepa
Vijoles spēles klases audzēknis Rihards Bumbišs, pedagogs, Inese Petrikalne un koncertmeistare Ilze Kangsepa
Jaunāko klašu vijoļu duets Roberta Bumbiša un Laura Vīksna, pedagogs Inese Petrikalne, koncertmeistare Ilze Kangsepa
Pedagoga Sandora Līviņa saksofona klases audzēkne Keita Lemeševska, koncertmeistare Ilze Kangsepa
Sitaminstrumentu spēles klases audzēknis Pauls Stradiņš, pedagogs Mārcis Kalniņš, koncertmeistare Inita Lemba
Visi koncerta ” Skaņu putenis” dalībnieki no Alūksnes Mūzikas skolas.

Paldies visiem pedagogiem, kas sagatavoja audzēkņus – Inesei Petrikalnei, Sandoram Līviņam, Sarmītei Kubuliņai, Aivai Grosai, Zigmāram Krūmiņam, Uldim Mūrniekam, Mārcim Kalniņam, Ilzei Kangsepai, Initai Lembai un Ingrīdai Pilskalnei. Paldies Jaunannas pagasta pārvaldei, Jaunannas Tautas nama vadītājai un sirsnīgajam autobusa šoferim, kas mūs aizveda uz koncertu un pārveda mājās.


Aicinām uz Alūksnes Mūzikas skolas koncertu Jaunannā


Skanīgas atmiņas no muzikālās pēcpusdienas ” Lūcijai Garūtai- 120″

Muzikālās pēcpusdienas ” Lūcijai Garūtai – 120″ idejas autore, režisore un vadītāja, mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāja Agrita Kalniņa
Vijoles spēles klases audzēkne Elza Pušpure, pedagogs Inese Petrikalne, koncertmeistare Ilze Kangsepa
Alūksnes Mūzikas skolas 1.-4.klašu vokālā ansambļa grupa, pedagogs Ingrīda Pilskalne, koncertmeistare Lilija Kovaļa