Mūzikas mācības un solfedžo mērķi:

  • attīstīt visus mūzikas uztverei, atskaņošanas praksei un muzikāli radošai darbībai nepieciešamos MUZIKĀLĀS DZIRDES komponentus – melodisko un harmonisko dzirdi, metroritma un formas izjūtu, muzikālo atmiņu;
  • attīstīt mūzikas valodas izpratnei nepieciešamās MUZIKĀLĀS DOMĀŠANAS spējas, radot spilgtus priekšstatus par mūzikas valodas elementiem, vingrinoties tos saklausīt dzīvajā mūzikā un mācot tos nosaukt vispārpieņemtajos terminos;
  • rosināt audzēkņus praktiskai muzicēšanai un muzikāli radošai darbībai, kas sniegtu viņiem prieku un gandarījumu, līdz ar to RADĪTU UN SAGLABĀTU INTERESI par mūziku turpmākajai dzīvei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (Ilma Grauzdiņa)

Mūzikas teorijas klase Alūksnes Mūzikas skolā ir visplašākā, jo aptver audzēkņus no visām izglītības programmām.

  • Par Mūzikas teorijas skolotājiem strādājuši Jānis Kravalis (1960.-1967.), Ilga Millere (Josta) (1966.-1975.), Alfrēds Dāvids (1966.-1983.).
  • 2017./2018. mācību gadā mūzikas teorētiskos priekšmetus pasniedz skolotājas Gunta Boša, Agrita Kalniņa, Sandra Oto, Marija Vīksna.
  • Mūzikas teorijas klase organizē daudzveidīgas un izglītojošas muzikālās pēcpusdienas, kuras tiek veltītas komponistiem – jubilāriem, dažādu laikmetu stiliem (barokam, klasicismam, romantismam) un nacionālo skolu komponistu daiļradei. Lielu klausītāju atsaucību un interesi izpelnījušās koncertlekcijas ar žanrisku un vispārēju tematiku, piemēram – Etīde dažādā skatījumā, Pasaules radīšana un mākslinieka pasaule, Ūdens visapkārt, Dzīvā daba mūzikā, Gadalaiki mūzikā, Komponisti joko, Tinam tautasdziesmu kamolā, Valsis, valsis, valsis… un citas.
  • Gatavojoties Latvijas simtgadei, tematiskajam ciklam veltītas pēcpusdienas – Skaista mana tēvu zeme (01.12.2016.), Latvija Baltijas jūras gredzenā (20.04.2017.), Caur Latvijas novadiem skanot (2018. gada aprīlis).
  • Par profesionālu muzikoloģi kļuvusi Alūksnes Mūzikas skolas absolvente Ieva Rozentāle (Kravale) – Latvijas televīzijas Kultūras raidījumu redakcijas producente. Ar mūzikas teoriju un zinātni, kā arī kompozīciju savu radošo darbību tālāk saistījuši: Raimonds Zelmenis – komponists, nošu izdevniecības redaktors Somijā, Ilga Millere (Josta) – pedagoģijas zinātņu maģistre, vairāku mācību grāmatu un metodiskās literatūras autore, Elīna Selga – muzikoloģe, mūzikas maģistre, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas pedagoģe, J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas lektore , Zintis Cepurnieks – komponists, mūzikas autors Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātra Slieksnis lugām, fona mūzikas autors Alūksnes novada pasākumos.
  • Līdzās plašajam ikdienā veicamo uzdevumu klāstam, audzēkņi iesaistās dažādos reģionālajos un valsts mēroga radošajos konkursos un viktorīnās.