ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

ALŪKSNES MŪZIKAS SKOLA

Reģistrācijas numurs 4476902334

Jāņkalna iela 38, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301, tālrunis 643 81440, e-pasts; muzikas_skola@aluksne.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Alūksnē

10.09.2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Nr.1-12/21/1

Kārtība, kādā Alūksnes Mūzikas skolā tiek īstenoti piesardzības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija

noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi

Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 40.51. apakšpunktu

I Vispārīgie jautājumi

 1. Iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā organizē izglītības procesu Alūksnes Mūzikas skolā (turpmāk – Iestāde), nodrošinot drošu izglītības procesu, lai mazinātu Iestādes darbiniekiem un audzēkņiem risku inficēties ar Covid-19, īstenojot Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi) noteiktos informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipus, kā arī testēšanas organizēšanu.
 1. Šo noteikumu mērķis ir, lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību izglītības iestādē.
 1. Šie noteikumi ir saistoši Iestādes darbiniekiem ( tajā skaitā pedagoģiskajiem darbiniekiem) un audzēkņiem. Pedagogu un darbinieku iepazīstināšanu ar šo kārtību nodrošina direktores vietniece, audzēkņus iepazīstina specialitāšu pedagogi.
 1. Audzēkņu likumisko pārstāvju (turpmāk – Vecāki) un citu Iestādei nepiederošo  personu uzturēšanos Iestādē nosaka Iestādes iekšējie noteikumi par kārtību, kādā audzēkņu vecāki un citas personas uzturas Iestādē, kā arī informatīvie uzraksti par Covid 19 infekcijas izplatības ierobežošanu.

II. Izglītības procesa organizēšana

 1. Mācību process Iestādē tiek īstenots klātienē. Iestādes izglītības procesa
  īstenošanas veids var tikt mainīts atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai Iestādē, Alūksnes novadā vai valstī.
 1. Par nepieciešamību īstenot izglītības procesu attālināti MK noteikumu 40.6
  apakšpunktā minētajos gadījumos, Iestādes direktors izdod rīkojumu, kas pirms tam tiek saskaņots ar Alūksnes novada pašvaldību.
 1.  Izglītības process Iestādē tiek nodrošināts saskaņā ar Iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, ciktāl tie nav pretrunā MK noteikumiem un Noteikumiem.
 1. Izglītības process Iestādē tiek nodrošināts atbilstoši Iestādes direktora
  apstiprinātajam grupu stundu un individuālo nodarbību plānam, kurā var tikt veiktas izmaiņas atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai Iestādē, Alūksnes novadā vai valstī.
 1. Iestāde par izmaiņām stundu un nodarbību plānā nekavējoties informē audzēkņus un Vecākus, ievietojot informāciju elektroniskās skolvadības sistēmā E-klase vai sazinoties personīgi (par individuālām nodarbībām).

III. Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu, piesardzības pasākumu ievērošana, nodrošināšana un testēšanas organizēšana

 1. Iestādes direktors ar rīkojumu nosaka Iestādes atbildīgās personas Covid-19
  infekcijas izplatības novēršanas pamatprincipu ievērošanai.
 1. Komunikācijas nodrošināšana notiek atbilstoši rīcības shēmai šādām mērķgrupām: Iestāde – Izglītības pārvalde; Iestādes direktors – darbinieki; Iestāde – audzēkņi; Iestāde – Vecāki; Vecāki/audzēkņi – Iestādes direktors.
 1. Iestādes iekštelpās un pie ārdurvīm tiek izvietoti informatīvie plakāti un
  informatīvas norādes par Covid-19 piesardzības pasākumiem saskaņā ar MK noteikumos noteiktajām prasībām.
 1. Iestāde organizē darbinieku un audzēkņu testēšanu un vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas dokumentācijas pārbaudi:
  15.1. darbinieku testēšana tiek veikta katru nedēļu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnes sadaļas “Valsts apmaksātas COVID-19 analīzes” algoritmam;
  15.2. testa rezultātus vai sadarbspējīgus sertifikātus darbinieki uzrāda Iestādes
  lietvedībā;
  15.3. audzēkņiem, kuri netiek testēti vispārējās izglītības iestādēs, testēšana tiek veikta katru nedēļu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnes sadaļas “Valsts apmaksātas COVID-19 analīzes” algoritmam un publicētajām mērķa grupām;
  15.4. audzēkņu testa rezultāti vai sadarbspējīgi sertifikāti jāuzrāda dežurantam vai specialitātes (instrumenta spēles vai solo dziedāšanas) skolotājam.
 1. Distancēšanās un higiēnas prasību ievērošana tiek nodrošināta atbilstoši MK
  noteikumiem un Slimību profilakses un kontroles centra norādījumiem, t.sk.:
  16.1. Iestādes koplietošanas telpās jālieto maskas, izņemot bērniem līdz 7 gadu vecumam;
  16.2. mācību stundās un pārbaudījumu laikā jālieto maskas, izņemot Iestādes
  darbiniekiem un audzēkņiem ar sadarbspējīgiem sertifikātiem, bērniem pirmsskolas vecumā vai, ja mācās vispārizglītojošās skolas 1.-3.klasē, dziedot vai spēlējot pūšaminstrumentu;
  16.3. mācību stundas un pārbaudījumi notiek pie pastāvīgi atvērtiem logiem – pēc iespējas ilgāk, izvērtējot sezonas apstākļus;
  16.4. ja mācību stundas nenotiek pie pastāvīgi atvērtiem logiem, tad notiek
  vēdināšana pēc vēdināšanas grafika 15 minūšu apjomā katras astronomiskās stundas ietvaros un ikreiz, kad CO2 koncentrācija telpā pārsniedz 1000 ppm;
  16.5. ienākot Iestādē, ir obligāta roku dezinfekcija un 2 m distances ievērošana
  visur, kur iespējams.

IV. Noslēguma jautājumi

 1. Noteikumi ir ievietojami Iestādes tīmekļvietnē https://muzika.aluksne.lv,

skolvadības sistēmas E-klase Jaunumu sadaļā, kur tie pieejami Iestādes darbiniekiem, audzēkņiem un Vecākiem, kā arī izvietojami Iestādes I stāva gaitenī uz informācijas stenda.

 1.  Ja Iestādes rīcībā ir informācija, ka Vecāki vai audzēkņi ļaunprātīgi izmanto
  situāciju, maldina par bērna veselības stāvokli, slēpj informāciju par saskari ar Covid-19 kontaktpersonām vai inficēšanos ar Covid-19, Iestāde ziņo Izglītības pārvaldei un atbildīgajiem dienestiem, lai kopīgi risinātu situāciju.
 1. Atzīt par spēku zaudējušiem Iestādes 2020. gada 24. augusta iekšējos
  noteikumus Nr.1-12/20/2 “Kārtība, kādā Alūksnes Mūzikas skolā tiek īstenoti piesardzības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.”

Direktore:                                                        Gunta BOŠA