veidlapa_1

LATVIJAS REPUBLIKA

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,

E-PASTS: dome@aluksne.lv

A/S „SEB banka”, KODS: UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

2009.gada 17.septembrī

Alūksnē

Nolikums Nr.33/2009

APSTIPRINĀTS

ar Alūksnes novada domes

2009.gada 17.septembra lēmumu Nr.199

(protokols Nr.8, 54.punkts)

Ar grozījumiem, kas apstiprināti

ar Alūksnes novada domes

22.04.2010. lēmumu Nr.219

(protokols Nr.8, 38.p.)

Ar grozījumiem, kas apstiprināti

ar Alūksnes novada domes

30.06.2011. lēmumu Nr.258

(protokols Nr.9, 23.p.)

Ar grozījumiem, kas apstiprināti

ar Alūksnes novada domes

27.09.2012. lēmumu Nr.306

(protokols Nr.16, 13.p.)

Ar grozījumiem, kas apstiprināti

ar Alūksnes novada domes

29.01.2015. lēmumu Nr.26

(protokols Nr.2, 23.p.)

ALŪKSNES MŪZIKAS SKOLAS

NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma

22. panta pirmo daļu,

Profesionālās izglītības likuma

15. panta pirmo daļu

I Vispārīgie jautājumi

 1. Alūksnes Mūzikas skola (turpmāk tekstā – Skola) ir Alūksnes novada pašvaldības (turpmāk tekstā – pašvaldība) dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde ar pastarpinātās pārvaldes iestādes statusu, kas īsteno profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 22.04.2010. lēmumu Nr.219, protokols Nr.8, 38.p., kas stājas spēkā ar 26.04.2010.)

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr.26, protokols Nr.2, 23.p., kas stājas spēkā ar 01.02.2015.)

 1. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums un citi normatīvie akti, kā arī Skolas nolikums (turpmāk tekstā – Nolikums), kuru apstiprinājusi pašvaldība.
 2. Skolai ir:

3.1. zīmogs ar Alūksnes novada ģerboni un uzrakstu valsts valodā ,,Alūksnes novada pašvaldība Alūksnes Mūzikas skola”;

3.2. zīmogs ar lielo valsts ģerboni un uzrakstu valsts valodā ,,Alūksnes novada pašvaldība Alūksnes Mūzikas skola”, kuru tā lieto saskaņā ar normatīvajiem aktiem valstiski atzītā apliecībā, kas apliecina profesionālās ievirzes izglītības ieguvi pēc akreditētas izglītības programmas;

3.3. noteikta parauga veidlapas;

3.4. sava simbolika – logo.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 27.09.2012. lēmumu Nr.306, protokols Nr.16, 13.p., kas stājas spēkā ar 28.09.2012.)

4. Skolas pilns nosaukums un adrese: Alūksnes Mūzikas skola, Jāņkalna ielā 38, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 22.04.2010. lēmumu Nr.219, protokols Nr.8, 38.p., kas stājas spēkā ar 26.04.2010.)

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 30.06.2011. lēmumu Nr.258, protokols Nr.9, 23.p., kas stājas spēkā ar 01.09.2011.)

II Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un pamatuzdevumi

 1. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu.
 2. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.
 3. Skolas uzdevumi:

7.1. īstenot profesionālās ievirzes izglītības programmas;

7.2. nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas un prasmes mūzikā;

7.3. sagatavot izglītojamos (turpmāk tekstā – audzēkņus) mūzikas profesionālās vidējās izglītības programmu apguvei;

7.4. veicināt profesionālās ievirzes izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidi;

7.5. racionāli izmantot skolas darbībai atvēlētos finanšu līdzekļus.

III Īstenojamās izglītības programmas

 1. Skola īsteno licencētas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas, tās saskaņojot ar pašvaldību.

9. Skola īsteno šādas profesionālās ievirzes izglītības programmas:

  1. Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle, programmas kods 20V 212 01;
  2. Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle, programmas kods 20V 212 01;
  3. Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle, programmas kods 20V 212 02;
  4. Stīgu instrumentu spēle – Kokles spēle, programmas kods 20V 212 02;
  5. Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle, programmas kods 20V 212 03;
  6. Pūšaminstrumentu spēle – Klarnetes spēle, programmas kods 20V 212 03;
  7. Pūšaminstrumentu spēle – Saksofona spēle, programmas kods 20V 212 03;
  8. Pūšaminstrumentu spēle – Trompetes spēle, programmas kods 20V 212 03;
  9. Pūšaminstrumentu spēle – Eifonija spēle, programmas kods 20V 212 03;
  10. Sitaminstrumentu spēle, programmas kods 20V 212 04;
  11. Vokālā mūzika – Kora klase, programmas kods 20V 212 06;
  12. Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle, programmas kods 10V 212 01;
  13. Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle, programmas kods 10V 212 01;
  14. Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle, programmas kods 10V 212 02;
  15. Stīgu instrumentu spēle – Kokles spēle, programmas kods 10V 212 02;
  16. Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle, programmas kods 10V 212 03;
  17. Pūšaminstrumentu spēle – Klarnetes spēle, programmas kods 10V 212 03;
  18. Pūšaminstrumentu spēle – Saksofona spēle, programmas kods 10V 212 03;
  19. Pūšaminstrumentu spēle – Trompetes spēle, programmas kods 10V 212 03;
  20. Pūšaminstrumentu spēle – Eifonija spēle, programmas kods 10V 212 03;
  21. Pūšaminstrumentu spēle – Trombona spēle, programmas kods 10V 212 03;
  22. Pūšaminstrumentu spēle – Tubas spēle, programmas kods 10V 212 03;
  23. Vokālā mūzika – Kora klase, programmas kods 10V 212 06

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 27.09.2012. lēmumu Nr.306, protokols Nr.16, 13.p., kas stājas spēkā ar 28.09.2012.)

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 27.09.2012. lēmumu Nr.306, protokols Nr.16, 13.p., kas stājas spēkā ar 28.09.2012.)

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 27.09.2012. lēmumu Nr.306, protokols Nr.16, 13.p., kas stājas spēkā ar 28.09.2012.)

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr.26, protokols Nr.2, 23.p., kas stājas spēkā ar 01.02.2015.)

 1. Skola var īstenot interešu izglītības programmas un pieaugušo neformālās izglītības programmas mūzikā.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr.26, protokols Nr.2, 23.p., kas stājas spēkā ar 01.02.2015.)

 1. Svītrots.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr.26, protokols Nr.2, 23.p., kas stājas spēkā ar 01.02.2015.)

IV Izglītības procesa organizācija

 1. Audzēkņu uzņemšana Skolā notiek saskaņā ar Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu un Skolas apstiprinātajiem Audzēkņu uzņemšanas noteikumiem.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 27.09.2012. lēmumu Nr.306, protokols Nr.16, 13.p., kas stājas spēkā ar 28.09.2012.)

 1. Skola nosaka iestājpārbaudījumus audzēkņu uzņemšanai, pārbaudot audzēkņa atbilstību izglītības programmas uzsākšanai:

13.1. muzikālās dotības – muzikālo dzirdi, ritma izjūtu un muzikālo atmiņu;

13.2. audzēkņa vispārējo fizioloģisko atbilstību konkrētās mūzikas izglītības programmas apguvei.

 1. Izglītības process Skolā ietver profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanu, interešu izglītību un audzināšanas darbību.
 2. Izglītības procesu Skolā reglamentē Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, profesionālās ievirzes izglītības programmas un citi normatīvie akti.

15.1 Lai risinātu dažādus ar mācību un pedagoģisko procesu saistītus jautājumus, Skolā izveido Pedagoģisko padomi, kuras kompetenci un darbību nosaka tās reglaments.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr.26, protokols Nr.2, 23.p., kas stājas spēkā ar 01.02.2015.)

 1. Profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana ietver teorētiskās un praktiskās mācības, kā arī radošo darbību. Izglītības programmas tiek īstenotas grupu un individuālajās nodarbībās, audzēkņu patstāvīgajā darbā, ārpusstundu pasākumos – koncertos, konkursos, festivālos, akcijās u.c.
 2. Mācību slodze:

17.1.vienā izglītības programmā mācību slodze audzēknim nedrīkst pārsniegt 12 stundas nedēļā;

17.2. mācību slodze dienā audzēknim nedrīkst pārsniegt 4 stundas;

17.3. Mācību nedēļas ilgums – 5 dienas;

17.4. mācību nedēļu skaits mācību gadā – 36 nedēļas;

17.5. kopējais brīvdienu skaits mācību gadā – 4 nedēļas;

17.6. mācību stundas ilgums – 40 minūtes.

 1. Audzēkņu sasniegumi (zināšanas, prasmes un iemaņas) tiek vērtēti 10 ballu sistēmā saskaņā ar reglamentu par audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, audzēkņu pārcelšanu nākošajā klasē, audzēkņu atskaitīšanu.
 2. Katra semestra beigās audzēkņi saņem attiecīgās nozares ministrijas paraugam atbilstīgu liecību.
 3. Audzēkņu mācību darba organizācijai un vecāku informēšanai par audzēkņu mācību sasniegumiem un norisēm skolā kalpo dienasgrāmata.
 4. Skolas struktūru un mācību materiālo bāzi izveido atbilstoši licencētajām profesionālās ievirzes izglītības programmām.
 5. Mācību priekšmetu programmas izstrādā vai izraugās šīs programmas īstenojošie pedagogi atbilstoši profesionālās ievirzes izglītības programmas prasībām. Mācību priekšmetu programmas saturu apspriež un pieņem izglītības programmas metodiskā komisija, apstiprina Skolas direktors.
 6. Saskaņā ar mācību priekšmetu programmām, pedagogi izstrādā kalendāri tematiskos plānus grupu nodarbībām un audzēkņu individuālos plānus individuālajām nodarbībām.
 7. Mācību darba pamatorganizācijas forma ir mācību stunda. Mācību slodzes sadalījumu pa nedēļas dienām atspoguļo stundu saraksts. Ar Skolas direktora apstiprināto stundu sarakstu audzēkņi un pedagogi iepazīstināmi pirms katra semestra sākuma.
 8. Stundu saraksts atspoguļo:

25.1. izglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plānā nosauktās mācību stundas, nedēļas dienu, laiku, telpu;

25.2. individuālajām nodarbībām – audzēkņa uzvārdu, klasi, izglītības programmas nosaukumu, nedēļas dienu, laiku, telpu;

25.2. grupu nodarbībām – mācību priekšmeta nosaukumu, klasi, grupu, nedēļas dienu, laiku, telpu.

 1. Stundu saraksts ir pastāvīgs visu semestri. Individuālo un grupu nodarbību stundu sarakstu sastāda un izmaiņas tajā veic pedagogs, saskaņojot to ar direktoru vai direktora vietnieku mācību darbā.
 2. Audzēkņu uzvedību vērtē kā priekšzīmīgu, apmierinošu vai neapmierinošu.
 3. Audzēkņu pārcelšana nākošajā klasē un atskaitīšana no Skolas notiek saskaņā ar reglamentu par audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, audzēkņu pārcelšanu nākošajā klasē, audzēkņu atskaitīšanu.
 4. Profesionālās ievirzes izglītības programmas audzēkni, kurš bez attaisnojoša iemesla sistemātiski neizpilda mācību priekšmetu programmas prasības un Skolas iekšējās kārtības noteikumus, ar direktora rīkojumu var atskaitīt no Skolas mācību gada laikā, par to iepriekš brīdinot audzēkņa vecākus (aizbildņus).
 5. Uz motivēta vecāku (aizbildņu) iesnieguma pamata, audzēkni var atskaitīt no Skolas ar direktora rīkojumu bez Pedagoģiskās padomes lēmuma.
 6. Mācību un audzināšanas darba kvalitatīvai īstenošanai Skola izstrādā mācību gada darba plānu.

V Skolas vadība, pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

 1. Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldība, saskaņojot ar Kultūras ministriju.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr.26, protokols Nr.2, 23.p., kas stājas spēkā ar 01.02.2015.)

33. Skolas direktors:

33.1. vada un organizē Skolas administratīvo darbu, atbilstoši normatīvajiem aktiem un Skolas nolikumam, nodrošina Skolas darbības nepārtrauktību un darbību;

33.2. pārstāv Skolas intereses valsts un pašvaldības institūcijās, biedrībās un nodibinājumos Latvijas Republikā un ārvalstīs, kā arī attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām;

33.3. ir tiesīgs rīkoties ar Skolas apstiprināto budžetu un ir Skolas paraksta tiesīgā persona;

33.4. nosaka Skolas darbinieku kompetenci un atbildību;

33.5. atbild par Skolas resursu lietderīgu un racionālu izmantošanu;

33.6. nolikumā noteiktās kompetences ietvaros pieņem lēmumus, izdod rīkojumus un ieteikumus Skolas darba organizēšanai, kas ir saistoši Skolas darbiniekiem, kā arī organizē to izpildes kontroli;

33.7. atbild par Skolas funkciju veikšanu;

33.8. pieņem darbā un atbrīvo no darba Skolas darbiniekus;

33.9.svītrots;

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr.26, protokols Nr.2, 23.p., kas stājas spēkā ar 01.02.2015.)

33.10.slēdz līgumus par Skolas kompetencē esošajiem jautājumiem apstiprinātā budžeta ietvaros.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 27.09.2012. lēmumu Nr.306, protokols Nr.16, 13.p., kas stājas spēkā ar 28.09.2012.)

 1. Skolas direktora prombūtnes laikā (atvaļinājums, slimība, ilgstošs komandējums u.c.) tā pienākumus pilda ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu iecelts Skolas direktora vietnieks vai Skolas pedagogs.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 27.09.2012. lēmumu Nr.306, protokols Nr.16, 13.p., kas stājas spēkā ar 28.09.2012.)

 1. Kvalitatīvu izglītības procesa organizāciju un norisi Skolā nodrošina Skolas direktora vietnieks.
 2. Skolas direktora, direktora vietnieka, pedagogu un citu Skolas darbinieku pienākumus un tiesības izglītošanas procesā nosaka Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi likumi un normatīvie akti, Skolas Darba kārtības noteikumi, darba koplīgums, darba līgumi un amatu apraksti.

36.1 Ja Skolas direktors, pildot valsts amatpersonas pienākumus atrodas interešu konfliktā, Skolas administratīvos aktus izdod, līgumus slēdz, uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas veic Skolas direktora vietnieks.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 27.09.2012. lēmumu Nr.306, protokols Nr.16, 13.p., kas stājas spēkā ar 28.09.2012.)

VI Audzēkņa pienākumi un tiesības

 1. Audzēkņu tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums un Skolas iekšējās kārtības noteikumi.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 27.09.2012. lēmumu Nr.306, protokols Nr.16, 13.p., kas stājas spēkā ar 28.09.2012.)

VII Skolas pašpārvaldes izveidošanas kārtība, tās kompetence

 1. Lai veicinātu efektīvu sabiedrības, pašvaldības un vecāku sadarbību Skolas darbības mērķa un uzdevumu izpildei, Skolas direktors nodrošina Skolas pašpārvaldes (Skolas padomes) izveidošanu, kuras kompetenci un darbību nosaka tās reglaments.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr.26, protokols Nr.2, 23.p., kas stājas spēkā ar 01.02.2015.)

38.1 Skolā var darboties audzēkņu pašpārvalde, ko ar Skolas vadības atbalstu veido audzēkņi pēc savas iniciatīvas. Tās darbību reglamentē audzēkņu padomes reglaments, ko apstiprina Skolas direktors.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr.26, protokols Nr.2, 23.p., kas stājas spēkā ar 01.02.2015.)

VIII Skolas iekšējo kārtību reglamentējošo

dokumentu pieņemšanas kārtība un iestāde, kurai privātpersona, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, var apstrīdēt Skolas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību

 1. Skolas darbību reglamentējošos iekšējos normatīvos aktus izdod Skolas direktors.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 27.09.2012. lēmumu Nr.306, protokols Nr.16, 13.p., kas stājas spēkā ar 28.09.2012.)

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr.26, protokols Nr.2, 23.p., kas stājas spēkā ar 01.02.2015.)

 1. Skolas darbinieka lēmumus un rīcību var apstrīdēt Skolas direktoram. Skolas amatpersonas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu pašvaldībā.

IX Finansēšanas avoti un kārtība

 1. Skola, kā akreditēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, ir tiesīga pretendēt uz valsts finansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
 2. Skolas finansēšanas avoti:

42.1.valsts budžeta mērķdotācija saskaņā ar gadskārtējo likumu “Par valsts budžetu”;

42.2 pašvaldības budžets;

42.3. papildus finanšu līdzekļi, kurus Skola var saņemt:

42.3.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;

42.3.2. maksas pakalpojumi, kuri apstiprināti pašvaldībā;

42.3.3. ieņēmumi no saimnieciskās darbības;

42.3.4. citi ieņēmumi.

 1. Pašvaldība nodrošina Skolas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus, to skaitā saimnieciskā personāla darba algas.
 2. Finanšu līdzekļu apriti Skola veic, izmantojot pašvaldības finanšu nodaļas centralizēto grāmatvedību.
 3. Maksas pakalpojumos iegūtie līdzekļi ir Skolas finanšu līdzekļi, skolas realizēto izglītības programmu finansējuma sastāvdaļa un neietekmē valsts budžeta un pašvaldības budžeta gadskārtējo asignējumu apmēru.
 4. Skola par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā (dāvanām) vai pakalpojumu veidā, sastāda pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu daudzumu un kvalitatīvos rādītājus, kā arī ziedojumu vērtību naudas izteiksmē, un nodrošina šīs vērtības iegrāmatošanu atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām. Pēc vecāku iniciatīvas veiktie Skolas un/vai klases remonti ar vecāku materiāliem uzskatāmi kā ziedojums, kas saņemts mantas vai pakalpojuma veidā.
 5. Maksas pakalpojumu apmēru nosaka pašvaldība, ņemot vērā Skolas direktora izstrādātos priekšlikumus. Mūzikas izglītības programmas bērnu un jauniešu, un pieaugušo pašapmaksas grupās pilnā apjomā finansē izglītības pasūtītājs.

X Saimnieciskā darbība

 1. Pašvaldības noteiktajā kārtībā Skolas direktors ir tiesīgs slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām par dažādu Skolai nepieciešamo darbu veikšanu.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 27.09.2012. lēmumu Nr.306, protokols Nr.16, 13.p., kas stājas spēkā ar 28.09.2012.)

 1. Skola var sniegt ārpusstundu darba, sagatavošanas kursu, telpu nomas un citus maksas pakalpojumus (kopēšana, printēšana, mūzikas instrumentu īre u.c.), ja tas netraucē profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai.
 2. Skola paralēli pamatuzdevumiem var veikt saimniecisko darbību, kas nav pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 3. Skolas valdījumā esošās mācību, saimnieciskās un citas ēkas, inventārs un naudas līdzekļi, kā arī cita manta, ko tā izgatavojusi, iegādājusies vai saņēmusi no valsts, pašvaldības, citām juridiskajām vai fiziskajām personām normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, ir pašvaldības īpašums.

51.1 Izglītības procesa veikšanai Alūksnes novada pašvaldība Skolas valdījumā ir nodevusi Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Jāņkalna ielā 38, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, kadastra Nr.3601 018 3323.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 27.09.2012. lēmumu Nr.306, protokols Nr.16, 13.p., kas stājas spēkā ar 28.09.2012.)

XI Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība

 1. Skolu reorganizē vai likvidē pašvaldība, saskaņojot ar Kultūras ministriju.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. lēmumu Nr.26, protokols Nr.2, 23.p., kas stājas spēkā ar 01.02.2015.)

XII Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

 1. Svītrots.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 27.09.2012. lēmumu Nr.306, protokols Nr.16, 13.p., kas stājas spēkā ar 28.09.2012.)

 1. Grozījumus Skolas nolikumā apstiprina Alūksnes novada dome.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 27.09.2012. lēmumu Nr.306, protokols Nr.16, 13.p., kas stājas spēkā ar 28.09.2012.)

XIII Citi tiesību aktos noteiktie Skolas pienākumi

 1. Skolas bibliotēkas fondu komplektē, veic tā uzskaiti, izmanto, saglabā Skola saskaņā ar Skolas bibliotēkas fonda reglamentu.
 2. Saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem Skola kārto lietvedību un Skolas arhīvu.
 3. Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām Skola noteiktā laikā sagatavo atskaites un iesniedz pašvaldībai, attiecīgās nozares ministrijai un citām institūcijām.

57.1 Skola normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veido un pastāvīgi uztur Valsts izglītības informatizācijas sistēmas datu bāzi.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 27.09.2012. lēmumu Nr.306, protokols Nr.16, 13.p., kas stājas spēkā ar 28.09.2012.)

 1. Skola savā darbībā ievēro skolu higiēnas normas un noteikumus.
 2. Ugunsdrošības ievērošana Skolā tiek nodrošināta atbilstoši ugunsdrošības normatīvajiem aktiem.
 3. Darba drošību Skolā ievēro atbilstoši Darba aizsardzības likumam.

IX Noslēguma jautājums

 1. Atzīt par spēku zaudējušu „Alūksnes mūzikas skolas nolikumu”, apstiprinātu ar Alūksnes pilsētas domes 25.07.2002. lēmumu, protokols Nr.14, 20.p., ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes pilsētas domes 18.10.2007. lēmumu Nr.307, protokols Nr.26, 8.p.
 2. Līdz 31.12.2014. Skola zīmoga ar lielo valsts ģerboni un uzrakstu latviešu valodā ,,Alūksnes novada pašvaldība Alūksnes Mūzikas skola” vietā drīkst lietot zīmogu ar mazo papildināto valsts ģerboni un uzrakstu valsts valodā ,,Latvijas Republika Alūksnes novada pašvaldība Alūksnes Mūzikas skola.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 27.09.2012. lēmumu Nr.306, protokols Nr.16, 13.p., kas stājas spēkā ar 28.09.2012.)

Domes priekšsēdētājs A.FOMINS

Pielikums

Alūksnes mūzikas skolas nolikumam

Alūksnes mūzikas skolas

Struktūrshēma

Svītrota

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 27.09.2012. lēmumu Nr.306, protokols Nr.16, 13.p., kas stājas spēkā ar 28.09.2012.)